Aktuální učivo

 

Český jazyk - Matematika - Přírodověda- Vlastivěda - Anglický jazyk

  • slovní druhy
  • podstatná jména - určujeme rod, životnost,  číslo a pád
  •  písemné dělení, násobení jednociferným činitelem
  • sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000
  • konstrukce trojúhelníku - výpočet obvodu
  • neživá příroda - nerostné suroviny
  • průmysl, služby, ochrana přírody
  • Unit 4 - nová slovní zásoba