Aktuální učivo

 

Český jazyk - Matematika - Přírodověda- Vlastivěda - Anglický jazyk

 • stavba slova - předpona - kořen - přípona
 • procvičujeme vyjmenovaná slova 
 • číselné řady v oboru do 1000, porovnávání čísel, dělení se zbytkem 
 • numerace do 1000
 • slovní úlohy
 • G: rovina, rovinné útvary
 • konstrukce trojúhelníka
 • rostliny - části rostlin
 • dělení rostlin
 • barvy na mapě
 • druhy map
 • orientace na  mapě, značky, měřítko
 • Unit 2 " The presents" - nová slovní zásoba 
 • časování sloves to be - to have - procvičování ve větách