K čemu slouží?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům škol, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada:

se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření,

projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

podává podněty a oznámení řediteli školy.
 

Rodiče se mohou obrátit se svou žádostí, problémem či připomínkou, na kteréhokoli člena Školské rady, prostřednictvím e-mailu skolskarada@zstuchlovice.cz.

Zástupci školy:
Mgr. Jana Drechslerová
Mgr. Dana Šebestová

Zástupci zřizovatele/obce:
Ing. Vladimír Olič
Irena Piálková Dis.

Zástupci rodičů žáků:
Jana Barášková
Ing. Radek Šitta