Výchovné poradenství

Výchovnou poradkyní pro I.a II. stupeň v  péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je Mgr. Kateřina Šíchová. Kancelář výchovné poradkyně naleznete v pavilonu družiny. Můžete se na ni obracet v těchto záležitostech:

 • výukové a výchovné problémy vašich dětí
 • vyhledávání žáků s podezřením na SPU
 • zajišťování vyšetření v PPP Kladno
 • integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace o pomůckách pro žáky se specifickými poruchami učení
 • speciální pedagogická péče v doučovacích skupinách
 • individuální péče třídních učitelů a jednotlivých pedagogů
 • spolupráce s rodiči

Výchovnou poradkyní pro volbu povolání a školním metodikem prevence je Mgr. Ivana Coufalová, můžete se na ni obracet v těchto záležitostech:

 • kariérové poradenství
 • volba povolání
 • řešení a prevence sociálně nežádoucích jevů
 • spolupráce s rodiči

Konzultační hodiny: dle domluvy
Mgr. Kateřina Šíchová e-mail: vychovnyporadce@zstuchlovice.cz mob.704539919

Mgr. I. Coufalová  e-mail: coufalova.zstuchlovice@seznam.cz,      mob:739593170